Ochrana osobních údajů

Moc si vážíme každého z vás, náš vztah je pro nás velmi důležitý a bylo by pošetilé ho kazit nějakým neprofesionálním chováním z naší strany.

Je nám velkou ctí vídat vás na našich akcích, informovat vás o všem, co se v Magnoli děje, co připravujeme, sledovat pro vás novinky, sbírat pro vás hodnotné poznatky a data a propojovat vás s dalšími událostmi a subjekty, které mohou vás osobně či vaši společnost posunout dál.

Abychom všechny tyto informace mohli dopravit až k vám, využijeme některý z vašich osobních údajů, jejichž sprráva se bude řídit následujícími pravidly.

 

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení


1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Magnoli Group, s.r.o.


2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Praha 2, Vinohrady, Varšavská 715/36

email: info@magnoli.cz


3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a v souvislosti s účastí na akci správce (v maximálním rozsahu jméno, příjmení, název společnosti, u které pracujete a její IČO, sídlo, vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu), anebo na webu správce, zejména přihlášením k odběru novinek (v tomto případě zpracováváme pouze vaši e-mailovou adresu).


2. V případě uzavření smlouvy se správcem, správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že jste se přihlásili k odběru novinek.

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, případně plnění uzavřených smluv.

 

IV. Doba uchovávání údajů


1. Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

3. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, je zachována informace, že si nepřejete dostávat další obchodní a marketingová sdělení.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


1. Dalšími příjemci osobních údajů mohou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb, kteří jsou v roli zpracovatelů osobních údajů.

 

VI. Vaše práva


1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

• právo odvolat souhlas se zpracováním.

Vaše práva můžete uplatnit u správce písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.


2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů, a to na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2022.