Co je vlastně černobílé?

Máloco dopadne tak dobře, nebo tak špatně, jak se na začátku zdá. Pohybuje se svět extrémech? Kdy to platí a kdy ne? Na co můžeme sázet?

Extrémy na nás vyskakují ze všech stran. Média i okolí nám říká, co je dobře a co je špatně, v politice jsou prezentované často zcela odlišné cesty. Svět je plný nejrůznějších opačných táborů. Jenže realita je často mnohem komplexnější, než jak je prezentována. Ona ani duha nemá jasně definované barvy.

Naše přirozená tendence vidět svět v černobílých odstínech může vést k polarizaci, která ztěžuje konstruktivní dialog a hledání společných řešení. Pojďme se na to podívat. Jak můžeme překonat tento fenomén extrémů a hledat smysluplné cesty vpřed ve světě plném nuancí?

Může za to mozek

Naše mozky jsou programovány k efektivitě; rádi kategorizujeme a zjednodušujeme složité informace, aby bylo rozhodování rychlejší. Ale tento proces může vést k polarizovanému vnímání situací. Výzkumy, jako jsou ty provedené v rámci kognitivní psychologie, ukazují, že když lidem poskytneme prostor a čas k zamyšlení, jejich pohledy se stávají více vyváženými a odstíněnými.

Jedním takovým příkladem je, když účastníci diskusí o kontroverzních tématech, jako jsou klimatické změny nebo imigrace, jsou vyzváni, aby zvážili důkazy a argumenty obou stran. Často dochází k posunu od extrémních postojů k více středovým, nuancovaným názorům. Tento efekt je známý jako "kontaktní hypotéza", která naznačuje, že interpersonální kontakt s lidmi z různých sociálních skupin snižuje předsudky a podporuje vzájemné porozumění.

V jistém komunitním centru v Chicagu byl například zaveden program, který spojil mladé lidi s různými politickými názory prostřednictvím série workshopů zaměřených na dialog a společné aktivity. Po šesti měsících účastníci hlásili nejen zlepšení v mezilidských vztazích, ale také větší schopnost vidět nuance v politických otázkách, o kterých dříve uvažovali zcela černobíle.

Vliv sociálních médií

Sociální média mohou amplifikovat extrémní názory a vytvářet echo komory, kde jsou lidé vystaveni pouze informacím, které potvrzují jejich předem existující přesvědčení. Tento fenomén může být překonán aktivním vyhledáváním různorodých zdrojů a perspektiv. Například, sledováním a interakcí s lidmi a skupinami s odlišnými názory můžeme rozšířit naše chápání a získat komplexnější pohled na problematiku.

Studie z Oxfordu z roku 2022 zjistila, že lidé, kteří aktivně vyhledávají a čtou názory, které se liší od jejich vlastních na sociálních médiích, projevují vyšší míru empatie a menší tendenci k polarizaci. Tento nález podporuje myšlenku, že diverzifikace informačních zdrojů může být účinným nástrojem pro překonávání bublin a echo komor.

Jak na to?

V běžném životě můžeme aplikovat řadu strategií k omezení vlivu extrémního vnímání.

 • Jednou z takových strategií je praxe aktivního naslouchání – snažit se opravdu pochopit perspektivu druhého člověka, aniž bychom ji ihned soudili nebo odmítali.
  • Vědomě se zaměřte na to, co druhá osoba říká, bez přerušování nebo předčasného formulování odpovědi. Požádejte o objasnění, pokud něčemu nerozumíte, a zopakujte hlavní body, abyste ukázali, že jste skutečně naslouchali.
 • Další užitečnou technikou je mediace konfliktů, která pomáhá lidem objevit společný základ a pracovat na řešení, které bere v úvahu potřeby všech zúčastněných stran.
  • U rodinných sporů může být mediace cenným nástrojem pro řešení konfliktů. Jednoduchá technika, jako je "křeslo pro třetího", kde neutrální strana poslouchá obě strany a pomáhá najít společnou půdu, může vést k rozluštění zakořeněných neshod.
 • Vědomé rozšíření mediálního dietního plánu o zdroje z různých spekter může pomoci vyvážit naše vnímání a chránit nás před izolací v informačních bublinách.
  • Například předplatné novin s různými politickými orientacemi nebo sledování zpravodajství z různých zemí.
 • Perspektivní převzetí – tedy snaha vidět situaci očima druhé osoby.
  • Zeptejte se sami sebe: "Jaké zkušenosti vedly tuto osobu k jejímu názoru?" Toto cvičení může pomoci rozvíjet empatii a snížit napětí v diskusi.
 • "Já" místo "Ty" - Když vyjadřujete nesouhlas nebo obavy, začněte své věty s "Já cítím" nebo "Já si myslím", místo aby vaše výroky zněly obviňujícím nebo generalizujícím způsobem. Tím se snižuje defenzivnost a otevírá se prostor pro konstruktivní dialog.
 • Odmítnutí absolutních výroků - Vyvarujte se používání slov jako "vždy" nebo "nikdy", které mohou komunikaci zatížit a vytvořit pocit bezvýchodnosti. Místo toho uznávejte výjimky a proměnlivost situací.
 • Hledání společné půdy. I ve velmi rozdělujících debatách se snažte najít alespoň jeden bod, ve kterém se můžete shodnout. Toto může být výchozím bodem pro další dialog a může pomoci oběma stranám cítit se více spojenými.
 • Snaha vyhnout se "Vítězství" v diskusi - Připomeňte si, že cílem diskuse není "vyhrát" nebo přesvědčit druhou stranu za každou cenu, ale spíše se snažit porozumět různým perspektivám a možná najít společné řešení. Tento přístup může vést k otevřenější a méně konfrontační komunikaci.
 • „Timeout“ pro zklidnění - Pokud diskuse eskaluje do emocionálního nebo neproduktivního stavu, navrhněte pauzu nebo "timeout". To umožňuje všem zúčastněným stranám zklidnit se, přehodnotit své postoje a přístup a vrátit se k diskusi s čerstvou perspektivou.

Je prostě dobré to nehrotit do extrémů, protože nejsou

Překonávání extrémů a hledání smysluplných cest vpřed ve světě plném nuancí není jednoduché, ale je to cesta, která vede k hlubšímu porozumění a schopnosti efektivně řešit společenské výzvy. Otevřenost k novým perspektivám, ochota naslouchat a snaha o hledání kompromisů jsou klíčové pro budování silnějších, kohezivnějších společenství. On ten svět prostě není černobílý…

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy