Jste mikronevěrní? Možná o tom ani nevíte…

Mikronevěra je rozšířenější, než se zdá. Například v pracovním prostředí ji zažívá nebo se s ní setkává 70 % lidí. A nemusí to být jen legrace...

Výraz "mikronevěra" se někdy používá v souvislosti se sociálními sítěmi a moderními technologiemi. Označuje to situace, kdy jedna osoba ve vztahu či partnerském svazku projevuje drobné a zdánlivě nevinné formy interakce nebo komunikace s ostatními lidmi, které by mohly být vnímány jako potenciální hrozba pro jejich stávající vztah.

Poslat srdíčko přeci nic není…

Obvykle se nezakládá na fyzickém setkání s jinou osobou, ale spíše na drobných projevech interakce, jako jsou soukromé zprávy, komentáře, "lajky" a další formy digitální komunikace, které mohou působit nevinně, nebo mile, ale také mohou být považovány za nevhodné nebo potenciálně hrozivé pro vztah. Ony v principu umí vyvolat nejistotu, nedůvěru a obavy, protože i takové malé projevy pozornosti vůči jiným lidem sítích mohou být vnímány jako znamení možného snížení věrnosti či loajality ve vztahu. A mohou "znejistit" i samotného nevěrníka nebo nevěrnici.

Samozřejmě, vnímání mikronevěry a její dopady se mohou lišit mezi různými páry a v různých kulturách. Některé páry mohou považovat určité formy digitální komunikace za neškodné, zatímco jiné mohou reagovat citlivěji a vnímat je jako porušení důvěry a hranic ve vztahu.

Prostě to škodí vztahu

Mikronevěra jednoduše není chování, které by bylo pro vztahy neškodné nebo dokonce přínosné. Ano, může vyvolat určité diskuse a reflexi a přispět k lepší komunikaci a stanovení jasných hranic ve vztahu, určit, co je možné považovat za vhodné a nevhodné. Je důležité si uvědomit, že toto téma může být citlivé a způsobit emoční napětí ve vztahu.

 1. Situace spojené s mikronevěrou mohou způsobit narušení důvěry mezi partnery. Pokud je jedna osoba podezřívána z nevěry kvůli drobným projevům na sociálních sítích, může to vést k nedůvěře a nejistotě ve vztahu.
 2. Diskuse o mikronevěře může vyvolat konflikty a emoční napětí mezi partnery. Emoční zatížení způsobené těmito situacemi může vést k roztržkám a nedorozuměním.
 3. V případě, že jeden partner monitoruje či kontroluje druhého kvůli obavám z mikronevěry, může to vést k porušení soukromí a osobní svobody jednotlivce.
 4. Osoba, která je neoprávněně obviňována z mikronevěry, může zažívat ztrátu sebevědomí a pocit neustálého monitorování, což může negativně ovlivnit její psychické zdraví a pocity vlastní hodnoty.
 5. Opakované problémy spojené s mikronevěrou mohou vést k vážnějším otázkám ohledně trvání vztahu. Nedostatek důvěry a opakující se konflikty mohou nakonec vést k rozpadu partnerského svazku.

Nebezpečí je i u nevěrných

Mikronevěra může hodně věcí říkat, ukazovat nebo se to může rozvinout do něčeho mnohem méně „neškodného“.
Snížené sebevědomí a sebehodnocení: Pravidelné porovnávání se s ostatními na sociálních sítích a neustálý pocit nedostatečnosti může vést k poklesu sebevědomí a nízkému sebehodnocení. To může ovlivnit osobní sebeúctu a vztahy.

Úzkost a depresivní symptomy: Neustálé sledování sociálních médií a vystavení se neustálému porovnávání se s ostatními může vyvolávat úzkost a depresivní symptomy. Nedostatek sebedůvěry a neustálý tlak mohou negativně ovlivňovat psychické zdraví.

Izolace a osamělost: Paradoxně může časté užívání sociálních sítí a současný pocit nedostatečnosti vést k pocitu izolace a osamělosti. Porovnávání se s dokonalými životy prezentovanými online může zvýšit pocit oddělení od skutečných vztahů.

Zhoršené mezigenerační vztahy: Užívání sociálních sítí může negativně ovlivnit vztahy mezi generacemi. Například mladí lidé mohou mít tendenci trávit více času online než s rodinou, což může vést ke zhoršení komunikace a vztahů.

Snížená produktivita a koncentrace: Nadměrné používání sociálních sítí může ovlivnit produktivitu a koncentraci. Neustálé prohlížení obsahu a zasypávání informacemi může narušit schopnost soustředění se na úkoly a plnění povinností.

Proč se to děje? To je hodně zajímavé…

Důvody mohou být hodně různorodé a mohou zahrnovat pohled obou partnerů:

Pohled partnera projevujícího mikronevěru:

 1. Nedostatek pozornosti či potřeba potvrzení: Partner může hledat potvrzení, pozornost nebo uznání mimo vztah v důsledku nedostatku komunikace nebo naplnění určitých emocionálních potřeb ve vztahu.
 2. Ztráta zájmu či neuspokojení ve vztahu: Může docházet ke snižujícímu se zájmu o partnera nebo k pocitu, že ve vztahu chybí něco důležitého, co by mohl najít jinde.
 3. Neuvědomění si důsledků chování: Osoba může považovat drobné interakce na sociálních sítích za nevinné a nepovažovat je za potenciální hrozbu pro vztah, aniž by si uvědomovala dopady na partnera.

Pohled partnera cítícího nedůvěru:

 1. Nedostatek důvěry: Předchozí zkušenosti nebo nedostatek důvěry v partnera mohou vést k podezíravosti a obavám, když se objeví jakékoli projevy interakce s ostatními na sociálních sítích.
 2. Nedostatek jasnosti ve vztahu: Pokud jsou hranice a očekávání ve vztahu nejasné, může to vést k nedorozuměním a obavám, co je a není vhodné chování na sociálních sítích.
 3. Citlivost na vnímané signály: Partner může být citlivý na chování partnera na sociálních sítích kvůli osobním zkušenostem, přesvědčením nebo emocionálním reakcím.

A co tedy s tím?

V podstatě by se dalo říci, že základem všeho je uvědomit si, že se něco podobného děje a že to možná nemusí být úplně v pořádku.

Je dobré uvědomit si, co tím můžeme způsobovat druhé straně, partnerovi partnerce, ale co to může znamenat i u nás a pro nás samotné. Nemusíme řešit pouze to, že někomu velice pravděpodobně ubližujeme nebo ublížit můžeme, ale i to, že možná potřebujeme něco vyřešit. Můžeme mít nějaký problém, nějakou nespokojenost, se kterou bychom mohli a měli něco dělat. Potom je „celkem“ jednoduché.

 1. Omezení času stráveného na sociálních sítích: Zkuste si stanovit limity pro svůj čas strávený online. Sledování sociálních médií může vést k porovnávání se s ostatními a vyvolávat pocit nedostatečnosti. Omezením času na těchto platformách můžete omezit negativní vliv na vaši mysl.
 2. Kritické myšlení o obsahu: Mějte na paměti, že většina lidí na sociálních sítích prezentuje jen vybrané momenty svého života. Realita za obrazem na sociálních sítích může být mnohem komplexnější. Být kritický k obsahu a nebral ho jako absolutní realitu může pomoci zmírnit pocit nedostatečnosti.
 3. Rozvíjení zdravých návyků: Zaměřte se na aktivity, které podporují vaše duševní zdraví mimo sociální sítě. Fyzická aktivita, meditace, čtení knih, setkávání s přáteli a rodinou nebo rozvoj koníčků mohou posílit vaši sebedůvěru a snížit pocit nedostatečnosti.
 4. Kurátorský přístup k obsahu: Vyberte si pečlivě obsah a profily, které sledujete. Sledujte lidi a stránky, které vás inspirují nebo vám přinášejí pozitivní myšlenky. Omezte sledování účtů, které vás negativně ovlivňují.
 5. Sebereflexe a sebepřijetí: Pracujte na tom, aby jste si uvědomovali své vlastní úspěchy a hodnotu. Sebereflexe a práce na sebepřijetí mohou pomoci posílit vaši sebedůvěru a snížit potřebu neustálého srovnávání se s ostatními.
 6. Hledání podpory: Pokud se cítíte nejistí nebo pod tlakem způsobeným sociálními sítěmi, je užitečné hledat podporu. Diskuze s blízkými lidmi, případně konzultace s odborníkem (psychologem, terapeutem) mohou poskytnout perspektivu a pomoc při zvládání těchto emocí.

Principy a návaznosti můžeme sledovat i u našich dětí, rodičů, známých. Nemusí se jednat o zdánlivě velký prohřešek, ale je důležité si uvědomit, že tyto aktivity mohou být velmi individuální a mohou mít široký dosah a negativní vliv na psychické i sociální zdraví řady lidí.

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj: pexels.com

Články s podobnými tématy