O pomoc si neřeknu

Pro řadu lidí je až překvapivě těžké si říci o pomoc. Bariéry jsou často velice komplexní a mnohostranné. Pojďme se jim pokusit porozumět.

V současné době, kdy se od jednotlivců očekává nezávislost a soběstačnost, se mnohým lidem může zdát žádání o pomoc jako projev slabosti nebo nedostatku schopností. Tento fenomén má kořeny v hlubokých psychologických, sociálních a kulturních aspektech, které formují naše vnímání sebe sama a naše interakce s ostatními. Co jsou hlavní důvody, proč je pro některé lidi obtížné požádat o pomoc? Jak tyto bariéry ovlivňují naše chování a rozhodování?

Strach z odmítnutí

Jedním z nejsilnějších strachů, který lidi odrazuje od toho, aby si řekli o pomoc, je obava z odmítnutí. Často se obáváme, že se žádostí vystavujeme riziku, že budeme vnímáni jako méněcenní nebo že nám bude pomoc odepřena. To všechno by mohlo vést k pocitům hanby nebo zranitelnosti. Tento strach může být zvláště výrazný v konkurenčních pracovních prostředích nebo ve společnostech, kde panuje vysoká míra individualismu.

Příběh Martina: Martin, software developer, se potýkal s obtížným projektem a věděl, že by mohl využít radu od zkušenějšího kolegy. Přestože si byl vědom, že pomoc by mohla urychlit jeho práci, obával se požádat o pomoc kvůli strachu, že by byl jeho kolegou nebo dokonce vedoucím vnímán jako méně kompetentní. Cítil jako na horské dráze emocí – od úzkosti přes pocit nedostatečnosti až po obavy z možného selhání celého projektu. Tyto pocity byly zesíleny tlakem, který na sebe kladl, aby byl vždy skvělý a snažil se působit jako neomylný. V hloubi duše toužil po uznání své práce a obával se, že požádání o pomoc by mohlo toto uznání ohrozit.

Pocit zranitelnosti

Žádání o pomoc vyžaduje určitou míru zranitelnosti, protože tím otevíráme své slabiny před druhými. V mnoha kulturách je zranitelnost často chápána jako slabost, což může vést k tomu, že lidé raději zůstanou v izolaci se svými problémy, než aby riskovali možnou stigmatizaci nebo soud. Tento pocit zranitelnosti může být zesílen v situacích, kde lidé cítí, že by měli být schopni své problémy řešit sami.

Příběh Anny: Anna se dlouhodobě potýkala s osobními problémy, které začaly negativně ovlivňovat její práci. Ačkoli věděla, že by jí terapie mohla pomoci, obávala se udělat první krok a vyhledat terapeuta. Měla strach, že by otevřením se terapeutovi a přiznáním svých problémů byla vnímána jako slabá. Každý den se probouzela s těžkým břemenem, cítila se ve svém boji osaměle. Strach z odsouzení a možné hanby ji paralyzoval a zároveň cítila hlubokou touhu po porozumění a podpoře. Její vnitřní konflikt mezi potřebou pomoci a strachem z odhalení své zranitelnosti byl vyčerpávající.

Hodnoty nezávislosti a soběstačnosti

V mnoha sociálních bublinách jsou hodnoty jako nezávislost a soběstačnost vysoko ceněny. Tento kulturní ideál může vést k přesvědčení, že žádání o pomoc je známkou nedostatku schopností nebo selhání. Tlak na to být "silný" a "sebejistý" může učinit žádání o pomoc obtížnějším, zejména pro ty, kteří se obávají, že by tím mohli narušit svůj vnější obraz úspěchu a kompetence.

Příběh Davida: David byl vychován ve velmi nezávislé rodině, kde bylo očekáváno, že si problémy vyřeší sám. Když se ocitl ve finančních těžkostech po nečekané ztrátě zaměstnání, cítil velký vnitřní odpor požádat o finanční pomoc svou rodinu nebo přátele. Byl hrdý na svou schopnost "zvládat své bitvy sám", což mu v minulosti přineslo pocit síly a nezávislosti. Přesto se nyní cítil uvězněný v pasti vlastních očekávání. Přemýšlel o tom, jak by jeho rodina a přátelé mohli reagovat, obával se, že by mohl ztratit jejich respekt a důvěru, pokud by se přiznal ke svým finančním potížím.

Obavy zatížit ostatní

Mnoho lidí se také obává, že žádáním o pomoc zatíží ostatní nebo jim způsobí nepříjemnosti. Tento pocit může být zvláště silný v případě, že vnímají, že osoba, od které pomoc potřebují, má vlastní problémy nebo závazky. Tato obava může vést k rozhodnutí raději se s problémem vypořádat sami, než aby riskovali zatěžování vztahů s přáteli, rodinou nebo kolegy.

Příběh Lenky: Lenka, matka dvou dětí, se těžko potýkala s následky a vývojem svého pracovního a rodinného života během pandemie COVID-19. Přestože byla vyčerpána a potřebovala pomoc, váhala se obrátit na své přátele nebo rodinu s prosbou o hlídání dětí, protože nechtěla nikoho zatěžovat svými problémy. Cítila se jako akrobatka snažící se udržet na laně, pod kterým není žádná síť. Cítila se přetížená, ale zároveň nechtěla být vnímána jako břemeno. Její touha být nezávislá a silná matka byla v konfliktu s její potřebou odpočinku a podpory. Strach, že by její prosba o pomoc mohla být vnímána jako selhání v roli matky, ji držel zpět.

Nedostatek důvěry ve společenské vazby

Pro některé lidi může být obtížné požádat o pomoc kvůli nedostatku důvěry ve společenské vazby nebo kvůli předchozím zkušenostem s nedostatečnou podporou. Pokud lidé v minulosti zažili odmítnutí nebo zklamání při pokusu o získání pomoci, mohou být méně ochotni a méně schopni obrátit se na ostatní v budoucnu.

Příběh Tomáše: Po několika zkušenostech, kdy se Tomáš obrátil na přátele o radu nebo podporu a byl odmítnut nebo ignorován, si vybudoval pocit nedůvěry ve své sociální vztahy. Když se později ocitl v situaci, kdy potřeboval pomoc, raději se rozhodl spoléhat sám na sebe, než aby riskoval další zklamání. Často se cítil jako outsider, izolovaný ve svých zkušenostech, s pocitem, že nikomu nemůže plně důvěřovat. Předchozí zklamání a odmítnutí v něm vyvolala hluboký pocit nedůvěry, který se promítal do jeho schopnosti otevřít se a sdílet své potřeby. Přestože toužil po opravdovém spojení a podpoře, strach z dalšího zklamání byl silnější než touha po pomoci.

Nemyslím, že to musíte mít úplně stejně, ale neděláte některé věci také tak? Toto téma ještě otevřeme v dalších článcích.

Autor: Oto Jasnější

Foto zdroj pexels.com

Články s podobnými tématy