Myšlení, rychlé a pomalé" od Daniela Kahnemana

Jedna ze zásadních knih posledních dekád zabývající se fungováním lidské mysli i správnými rozhodnutími. A mezi námi je dost tlustá ;).

Kahneman ve své knize popisuje dva způsoby myšlení: rychlé a pomalé. Rychlé myšlení, které probíhá automaticky a bez našeho vědomí - užitečné pro rychlé rozhodování v běžných situacích. Na druhé straně pomalé myšlení, které je systematické a vědomé, je lepší pro složitější rozhodnutí a řešení problémů.

Jedná se o knihu pro všechny, kteří se zajímají o psychologii, rozhodování a chování a ukazuje, že naše mysl má tendenci podléhat různým zkreslením a iluzím, které mohou mít vliv na naše rozhodování. Proto je důležité se tato zkreslení a iluze naučit rozpoznávat a minimalizovat jejich vliv. No a taky za ní dostal Nobelovu cenu.

Proč zrovna tuto knihu?

Publikací na téma lidského myšlení a rozhodování je ohromné množství, ale Kahneman prezentuje své vlastní výzkumy a objevy a jeho práce na téma heuristik a zkreslení myšlení, které jsou popsány v knize, přinesla zásadní přínos k pochopení, jak lidé rozhodují a jaké chyby mohou dělat.

Navíc, používané příklady a příběhy jsou srozumitelné a relevantní pro běžného čtenáře. Nejde jen o vědeckou publikaci, je napsána způsobem, který je srozumitelný pro mnohem širší čtenářskou veřejnost.

Ta dvě myšlení…

Pojďme si ještě jednou projít tu podstatu pomalého a rychlého… Jedná se o dva systémy - dva různé způsoby, jak lidé přemýšlejí a rozhodují.

Systém 1 je rychlý a automatický. Jedná se o neuvědomované myšlení, které operuje na základě asociací a heuristik. Je intuitivní a provádí úsudky a rozhodnutí velmi rychle, často bez jakéhokoli úsilí nebo vědomí. Je zodpovědný za naše první dojmy, rychlé reakce a automatické odpovědi na různé situace.

Naopak systém 2 je pomalý a analytický. Jedná se o uvědomované myšlení, které vyžaduje úsilí a soustředění. Je zodpovědný za logické úsudky, racionální rozhodování a vyžaduje vědomou manipulaci s informacemi. Když používáme systém 2, aktivně přemýšlíme a vážíme si důsledků našich rozhodnutí.

Podstatou rozdílu mezi pomalým a rychlým myšlením je způsob, jakým se tyto systémy zapojují. Systém 1 je automatický a nevyžaduje naši vědomou kontrolu. Je to rychlá a efektivní reakce na běžné situace. Na druhou stranu systém 2 je vyžadován při složitějších úkolech, které vyžadují analýzu, plánování a rozhodování.

Důležité je si uvědomit, že oba systémy mají své místo a využívají se v různých situacích. Rychlé myšlení je užitečné pro rychlé a jednoduché úkoly, zatímco pomalé myšlení je nezbytné pro složitější problémy, které vyžadují hlubší analýzu a zvážení. Kahneman tvrdí, že porozumění rozdílu mezi těmito dvěma systémy je klíčové pro lepší rozhodování a vyhodnocování situací.

Klíčové myšlenky a poselství

 1. Lidé se v procesu rozhodování spoléhají na rychlé myšlení, což může vést k chybným závěrům a zkreslením.
 2. Zkreslení myšlení jsou předsudky a iluze, které narušují naše schopnosti rozhodování.
 3. Lidské myšlení se spoléhá na heuristiky, což jsou rychlé a jednoduché zkratky, které nám umožňují rozhodovat se rychle, ale mohou a velice často také jsou zdrojem různých chyb.
 4. Patří sem třeba velmi nerovnoměrně a proto často nesprávně vnímané pojmy jako je riziko a zisk – něco se nám v podstatě více hodí, líbí nebo si to prostě přejeme a to může vést k chybným rozhodnutím.
 5. Máme také tendenci hledat potvrzení svých názorů a ignorovat informace, které úplně nesedí nebo ukazují, že jsou věci mnohem složitější.
 6. Velice důležitou roli hrají v procesu rozhodování emoce – prostě nás tlačí k velmi iracionálním závěrům a rozhodnutím.
 7. Chceme, aby svět (a my) byl lepší – máme tendenci přeceňovat své schopnosti a podceňovat rizika. Často nadhodnocujeme vlastní schopnosti a jsme neopodstatněně optimističtí.
 8. Většina lidí je více motivována k zabránění ztrátě, než k získání zisku, což může vést k rozhodnutím, která nejsou optimální.
 9. Základem, jak v životě minimalizovat riziko chybných rozhodnutí a zkreslení je porozumět tomu, jak lidské myšlení a rozhodování funguje – dostat to do vědomého vnímání.
 10. Velkou pastí na správné rozhodování a vnímání rizika je i samotný způsob, jakým jsou informace prezentovány. Pořadí a časování sdělení, způsob podání, to všechno může mít mnohem větší vliv, než nás často napadá.  
 11. Naši schopnost rozhodovat se správně nebo dojít ke správným závěrům může významně ovlivnit i kognitivní únava a stres.
 12. Rozhodování v nejistých situacích je obtížné, ale existují způsoby, jak minimalizovat riziko chybných rozhodnutí, jako je hledání dalších informací a testování různých scénářů.
 13. Porozumění, jak funguje lidské myšlení, může pomoci lépe pochopit chování a motivace lidí.
 14. Je důležité rozlišovat mezi subjektivním pocitem pravděpodobnosti a objektivním rizikem a věnovat pozornost faktorům, jako jsou kognitivní zaujetí a předsudky, které mohou ovlivnit vnímání rizika.
 15. Čtenáři by měli být otevření novým myšlenkám a ochotni přehodnotit své přesvědčení na základě nových informací a poznatků.

Proč tuto knihu číst – jak nám to zlepší život?
Uvědomění si, jak funguje lidské myšlení, může pomoci lépe pochopit, jaké faktory ovlivňují naše rozhodování a díky tomu minimalizovat chyby a zkreslení v rozhodování.

V nejistých situacích je pro rozhodování důležité hledat další informace a testovat různé scénáře a také bychom měli být otevření novým myšlenkám a být stále ochotni přehodnocovat své přesvědčení na základě nových informací a poznatků. Prostě, býti si více vědomí toho, že naše hlava nás může trochu oblbovat ;).

Kahneman za ni nedostal Nobelovu cenu pro nic za nic ;).

Autor: Tomáš Poucha

Foto zdroj: pexels.com

Články s podobnými tématy